psychosociale therapie
Diana Rongen

voor het moment dat je plots merkt dat je wel wat hulp kunt gebruiken

algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Psychosociale Therapie Diana Rongen is opgericht door Drs. D.M.J. Rongen, gevestigd in Bunde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 64856380.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Psychosociale Therapie Diana Rongen: de opdrachtnemer oftewel Drs. D.M.J. Rongen.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de praktijk Psychosociale Therapie Diana Rongen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

3. Uitvoering en totstandkoming van de behandelovereenkomst

3.1. Een behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door opdrachtgever en opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door opdrachtnemer is ontvangen.

3.2 Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders dienen de behandelovereenkomst te ondertekenen.

De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
Praktijk Psychosociale Therapie Diana Rongen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

3.3. De behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de behandelovereenkomst aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

3.4.De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Praktijk Psychosociale Therapie Diana Rongen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Kinder- en Jeugdtherapie Wereldkind
4.2 Vergoeding aan de cliënt en/of opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.

 

5.Sessies

5.1 De sessies vinden plaats in de praktijk Clauslaan 1-A, 6241 GK Bunde. De sessies duren 55 minuten.

5.2 In de praktijk is geen wachtruimte. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Verder betekent dit dat de client op de afgesproken tijd komt.

5.3 De ouders dienen tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een oudergesprek (evaluatie of eindgesprek) worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken.

 

6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

6.1 Alles wat tijdens de sessies wordt besproken tussen therapeut en het kind is vertrouwelijk. Alles wat de client bespreekt met de therapeut is vertrouwelijk.

6.2 In oudergesprekken wordt het verloop van de sessies besproken, maar niet de inhoud, tenzij het kind hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

6.3 Alleen wanneer er voor het kind of anderen gevaar dreigt, zal er informatie naar derden openbaar worden gemaakt.

6.4 Voor overleg met derden wordt altijd eerst overlegd en toestemming gevraagd aan de ouders/ verzorgers.

6.5  Praktijk Psychosociale Therapie Diana Rongend is verplicht zich te houden aan:
  •   Meldcode Kindermishandeling

  •   Meldcode Huiselijk geweld

7. Verhindering

7.1 Indien de sessie uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd per mail of telefoon, worden er geen kosten in rekening gebracht.

7.2 Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten het reguliere sessie tarief.

7.3 Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk en kan telefonisch of per mail.

 

8. Tarieven en Betalingsvoorwaarden

8.1. Tarieven zijn BTW vrij. .

8.2. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd.

8.3. Facturering vindt per sessie plaats, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.4. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

8.5. Facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op rekening nummer NL84 RABO 0369 5306 16 t.n.v. psychosociale therapie Diana Rongen.

8.6 Als er niet binnen de afgesproken tijd wordt betaald, dan ontvangt u een betalingsherinnering. Deze moet binnen 8 dagen voldaan zijn.

8.7 De kosten voor een 2e herinnering en de kosten voor het uit handen geven van de vordering komen volledig voor rekening van de ouder (conform de wet).

8.8 Bij betalingsachterstand is de Praktijk Psychosociale Therapie Diana Rongen gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

8.9. Facturen worden per mail verstuurd via het administratiesysteem MijnDiad.

 

9. Registratie

9.1 Praktijk Psychosociale Therapie Diana Rongen houdt een dossier bij voor eigen gebruik. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

nl_NLDutch